english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 4. grudzień 2010  

2015
  tom 0. nr 1. styczeń

2014
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2013
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2012
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2011
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2010
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2009
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2008
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2007
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2006
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

2005
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. czerwiec
  tom 4. nr 1. marzec

2004
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

2003
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

2002
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

0000
  tom 0. nr 1. styczeń

Artyku?y pogl?dowe
Problemy w diagnostyce i leczeniu choroby Rendu-Oslera-Webera 155...159
Andrzej Skorek, Czes?aw Stankiewicz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
W?adys?aw Matlakowski (1851-1895) - cz?owiek niepospolity; chirurg zas?u?ony dla polskiej rynolaryngologii 160...165
Andrzej Kierzek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artyku?y oryginalne
Analiza st??enia IL-8 i IFN-gamma oraz korelacja z ekspresj? receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGFR u chorych z rakiem krtani 166...175
Katarzyna Starska, Iwona Lwy-Trenda, Olga Stasikowska, Jan Wo?, Pawe? Papie?, Ewa G?owacka
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wczesne wyniki czynno?ciowe po laryngoplastyce injekcyjnej z wykorzystaniem autogennego t?uszczu u pacjentów z jednostronnym pora?eniem krtani 176...183
Anna Domeracka-Ko?odziej, Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Ewelina Sielska-Badurek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Krótkie rurki tracheotomijne („stoma button”) do stabilizacji tracheostomy i przy ustabilizowanej tracheostomie184...186
Tatiana Gierek, Jaros?aw Markowski, Przemys?aw Iwanowski, Marianna Gruszka, Ma?gorzata Witkowska, Jaros?aw Paluch
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Detekcja emisji otoakustycznych w pa?mie 500 Hz: pacjenci z cz??ciow? g?uchot? 187...194
Edyta Pi?ka, Wiktor J?drzejczak, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Krzysztof Kochanek, Henryk Skar?y?ski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena zmian rejestrowanych w elektrokochleografii podczas opracowywania doj?cia przez dó? ?rodkowy w operacjach neurootologicznych 195...203
Rafa? Brzezi?ski, Krzysztof Morawski, Ewa Komo?-Kotecka, Kazimierz Niemczyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Zastosowanie skali dyskomfortu traktu g?osowego w diagnozowaniu dysfonii czynno?ciowej 204...209
Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Wo?nicka, Mariola ?liwi?ska-Kowalska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Przebieg kliniczny os?oniaka wewn?trzb??dnikowego 210...213
Piotr Olejarz, Anna Szyma?ska, Tomasz Broda, Ma?gorzata ?ywot, Marcin Szyma?ski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.